Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

akilli arama
urun kategorileri
uyelik islemleri
indirimdeki urunler
(Boş)      
// Enerji Etiketi ve ├?zellikleri

STANDARTLARIN TÜKET─░C─░YE SA─?LADI─?I YARARLAR

Standartlar, kalite, güven ve de─?i┼?ebilirlik aç─▒s─▒ndan kesin garantiler ifade eder. ─░htiyac─▒ en iyi ┼?ekilde kar┼?─▒layabilecek bir ürün seçimi, bazen çok uzun zaman ve çaba harcanmas─▒n─▒ gerektirebilir. Bunun sonucunda hatal─▒ seçim yapmak ve memnun olmamak da mümkündür. Oysa bu kar┼?─▒la┼?t─▒rma, tercih ve seçim i┼?lemleri, standartlar sayesinde çok kolay ve k─▒sa bir süre içinde ba┼?ar─▒ ile sonuçland─▒r─▒labilir.

Gelecekte bütün elektrikli ev aletleri, enerji tüketimlerini gösteren etiketleri bulundurmak zorunda olacaklard─▒r. Avrupa Birli─?i ülkelerinde, ilk a┼?amada buzdolaplar─▒ ve derin dondurucular için bu s─▒n─▒fland─▒rma yap─▒lm─▒┼?t─▒r. Ülkemizde de, Avrupa Birli─?i mevzuatlar─▒na parelel olarak enerji etiketlemesi ile ilgili yasal düzenleme çal─▒┼?malar─▒ tamamlanmak üzeredir.

Elektrikli ev aletlerinde enerji etiketlemesi ile;

•Tüketiciye alaca─?─▒ ürünün y─▒lda ne kadar enerji tüketece─?i bilgisinin sat─▒nalma s─▒ras─▒nda sa─?lanmas─▒,

•─░malatç─▒lar─▒n ürettikleri cihazlar─▒n enerji tüketimlerini azaltmak için önlem almaya te┼?vik edilmesi,

dolay─▒s─▒yla enerjinin ak─▒lc─▒ ve verimli kullan─▒lmas─▒n─▒n sa─?lanmas─▒ amaçlanm─▒┼?t─▒r.

Enerji Etiketi Örne─?i

Etikette yer alacak bilgiler a┼?a─?─▒daki ┼?ekilde olmal─▒d─▒r.

I. ─░malatç─▒n─▒n ad─▒ veya ticari markas─▒ yaz─▒lacakt─▒r.
II. ─░malatç─▒n─▒n model tan─▒m─▒ belirtilecektir.
III. Cihaz─▒n enerji verim s─▒n─▒f─▒ EK- V’ e uygun olarak belirlenecektir. Uygun harf ilgili ok i┼?areti ile ayn─▒ hizaya yaz─▒lacakt─▒r.
IV. Bir ürüne Avrupa Toplulu─?u Konseyi’nin 880/92/EEC say─▒l─▒ direktife istinaden “Topluluk çevre etiketi ödülü” vermesi halinde,
çevre ödülü i┼?areti sözkonusu direktifte belirtilen kurallara uymak kayd─▒yla ürüne ili┼?tirilebilir.
V. Enerji Tüketimi, 5 inci maddenin üçüncü f─▒kras─▒n─▒n (d) bendinde belirtilen standarda uygun olarak ve kWh /y─▒l cinsinden aç─▒klanabilir. (24 saatteki tüketim x 365 belirtilecektir).
VI. Y─▒ld─▒z vererek belirtilmesi gerekmeyen (çal─▒┼?ma s─▒cakl─▒─?─▒ > -6°C olan) tüm g─▒da saklama bölümlerinin net depolama hacmi toplam─▒ yaz─▒lacakt─▒r.
VII. Y─▒ld─▒z vererek belirtilmesi gereken (çal─▒┼?ma s─▒cakl─▒─?─▒ £ -6°C olan) tüm dondurulmu┼? g─▒da saklama bölümlerinin net depolama hacmi toplam─▒ belirtilecektir.
VIII. Belirtilen standartlara göre dondurulmu┼? g─▒da saklama bölmesinin y─▒ld─▒z say─▒s─▒. Bu bölme için y─▒ld─▒z verilmesi gerekmiyorsa bu sat─▒r bo┼? b─▒rak─▒lacakt─▒r.
IX. Gürültü seviyesi (desibel cinsinden) yaz─▒lacakt─▒r.

AB Enerji Verimlili─?i Etiketi s─▒n─▒fland─▒rmas─▒ bir aletin y─▒ll─▒k enerji tüketimi baz─▒nda yedi gruptan olu┼?maktad─▒r. A harfi en dü┼?ük enerji tüketim s─▒n─▒f─▒n─▒ göstermektedir. A s─▒n─▒f─▒ bir elektrikli alet alman─▒z durumunda ortalama enerji tüketiminden % 45 daha az enerji tüketecektir. G harfi s─▒n─▒f─▒na ait bir alet de ortalama enerji tüketiminden en az %25 daha fazla enerji tüketecektir. Böylece A, B ve C harfli s─▒n─▒fa ait elektrikli aletlerin tüketimi ortalama tüketimden daha dü┼?ük olacakt─▒r.