Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

akilli arama
urun kategorileri
uyelik islemleri
indirimdeki urunler
(Boş)      
// Aydınlatmanın Püf Noktaları

# Yemek odasında e?it da?ılmı? bir ı?ık için avize kullanmalısınız. Avizeler hem yeterli ı?ı?ı sa?lar hem de yemek odası ya da bölümünüze görkem kazandırır.

# Salonun di?er kısımlarında abajur ve lambader gibi a?a?ıdan, direkt göze gelmeyen aydınlatma modelleri daha yumu?ak atmosfer olu?turur.

# TV izleme, kitap okuma gibi farklı faaliyetlerin gerçekle?tirildi?i alanlarda, sabit bir aydınlatma sisteminden kaçınmak gerekir, bu mekanlar için raylı spotlar idealdir.

# Yatak ve çocuk odasında, göz kama?tırmayan genel aydınlatmanın yanı sıra, okuma için ba?ucu aydınlatması da yapılmalıdır.

# Yarı ?effaf aplikler ve geni? açılı armatürler, koridorlarda kullanılabilir.

# Mutfakta keskin gölgelerden kaçınmak için açık renkli motifler tercih edilmelidir.

# Banyo ı?ıklandırmasında neme dayanıklı ve ıslak mekanlar için tasarlanmı? armatürler ya da renk geri verimine sahip lambalar kullanılmalıdır.

Eviniz için en güzel e?yaları seçiyorsunuz, en güzel renklerde ve ?ekillerle dö?üyorsunuz ama bunları do?ru bi ?ekilde yansıtmak ve bitin hatlarıyla ortaya çıkarmak için ı?ı?a muhtacız.
Bir ço?umuz evlerimizi sadece tavana astı?ımız bir avize yardımıyla aydınlatıyoruz. Bu da her zaman do?ru aydınlatmayı sa?lamıyor.

İ?te do?ru aydınlatma için dikkat etmeniz gereken 5 kural.

Aydınlatma sisteminizi test edin

Do?ru aydınlatma sisteminin nasıl kurulaca?ını ö?renmeden önce, yanlı? aydınlatma sisteminin nelere mal olaca?ımı bilmek gerek. Evinizdeki aydınlatmanın iyi mi yoksa kötü mü oldu?unu ayırt etmek aslında hiç te zor de?il.
Ba? a?rısı, gözlerde acı, mutfakta ne yaptı?ını tam olarak görememekten kaynaklanan ba?arısız yemekler ve yatak odasında ı?ı?ı kimin kapataca?ına yönelik sonu gelmez tartı?malar ya?ıyorsanız, aydınlatmanız yetersiz demektir.

Evinizde günı?ı?ını kullanın

Do?ru bir aydınlatmanın yolu, günün farklı saatlerinde ve farklı odalarda rahat etmenizi sa?layacak esnek aydınlatma sistemlerini kullanmaktan geçiyor. Böyle bir sisteme sahip olmak için de evinizin ne kadar güne? aldı?ını tespit etmelisiniz. Eviniz sürekli ı?ık alsa bile bu ı?ık her yerde her zaman istenilen ?ekilde olmayabilir. Gün ı?ı?ının kalitesi de odanızın konumuna göre de?i?ir.

Kuzeye bakan evler gün ı?ı?ından yararlanamadıkları için genellikle so?uk ve lo?tur, do?uya bakan evlerde sabah saatlerinde büyük gölgeler olu?ur ve bu evler günün di?er saatlerinde gün ı?ı?ını almaz. Bu nedenle do?u ve kuzey cephelerinde aydınlatmanın daha yo?un kullanılması ve dekorasyonda da ı?ı?ı içeri daha çok alacak düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
Evin güney cephesi ise gün boyu ı?ık alır ve özellikle ö?len güne?i tüm detayları dümdüz gösterir. Evin güney cephesinde olabilecek en iyi yerler, banyo, mutfak ve yatak odalarıdır. Batı cephesi ise günün en sıcak ı?ı?ını alır ve bu da patlamalara neden olur. Ak?am üzerleri batı cephesinde uzun gölgeler olur.

Kendi aydınlatma planınızı yapın

Aslında ideal bir aydınlatma sistemi kablosuz ve prizsiz evde her?eye sıfırdan ba?layarak elde edilir. Fakat ço?umuz yerle?ti?imiz evlerde varolan elektrik sistemini kullanmak zorunda kalıyoruz. Ancak biraz stratejik bir yakla?ımla halihazırdaki elektrik sistemini i?e yarar hale getirebilmek mümkün. Hangi odayı kimin kullandı?ını belirleyip bir plan çizin.

Örne?in çocukların ödevlerini yaptı?ı oda, salondan daha fazla ı?ı?a ihtiyaç duyacaktır. Ya da 60 ya?ında bir kadır, 10 ya?ında bir çocuktan daha fazla ı?ı?a ihtiyaç duyar. Planınızda kiri?ler, kapılar gibi hareker ettirilemeyen ö?eleri i?aretleyin. Daha sonra prizleri i?aretleyin.
Her odayı birbirinden ayrı görmek yerine evin geneline hitab eden bir aydınlatma planı yapmak gereklidir. Yaptı?ınız plan çok karma?ık olmasın. Çok farklı fonksiyonlar için ı?ık ihtiyacınızı, yönü ve ?iddeti ayarlanabilir tek bir aydınlatmayla da çözebiliresiniz.

I?ık kayna?ınızı seçin Ya?adı?ınız mekanda ba?arılı bir aydınlatma ?eması yaratabilmek için 3 farklı ı?ık kayna?ından yaralanabilrsiniz.

Ortama yönelik aydınlatmalar

Bu aydınlatmalar kısmen güne? ı?ı?ı etkisi yaratır ve genellikle merkezi sarkıt bir üniteden elde edilir.
Hafif ve düz bir etki yaratır, bu yüzden yanlı? seçilmesi aydınlatma sorunlarına neden olabilir.
Bu tavana asılı sarkıtlar di?er aydınlatma seçenekleriyle desteklendi?inde daha konforlu bir aydınlatma elde edilir.
Vurgulu aydınlatmalar Vurgu?u aydınlatmalar ı?ı?a doku, biçim ve odaklanma etkis kazandırır, mekanın kimi kö?elerinde ı?ık ve gölge havuz?arı olu?turarak dekorasyona derinlik verir. Halojen spotlar, a?a?ı ve yukarı yönlü lambaderler, zemin aydınlatmaları, abajurlar ve masa lambaları vurgu ı?ıklarıdır.
Fonksiyonel aydınlatmalar Kitap okumak, bilgisayarda çalı?mak, çizim yapmak gibi özel bir i? duyarken bu lambalara ihtiyaç duyarız.
Bu aydınlatmalarda halojen, tungsten ve ya floresan lambalar kullanılmalı ve ı?ı?ın yansıma yaparak gözünüze gelmesini engelleyecek bir yere koymalısınız.
Özellikle açısı ve yüksekli?i ayarlanabilen akrobat lambaları tercih etmelisiniz.
Akrobat lamba en az 60 watt ampülle çalı?malı ki odanın genel ı?ı?ından daha yüksek bir aydınlatma yapabilsin.

Detayları atlamayın

Aydınlatma sisteminde tercih etti?iniz ürüne ba?lı olarak odanızı daha geni?, daha yüksek tavanlı ve ya daha sıcak gösterebilece?inizi biliyor muydunuz? Bunu yapma için ille odanızın boyutlarını de?i?tirmek zorunda de?ilsiniz.

Sadece ?u önerilere kulak verin. ..

Mekanın daha geni? görünmesi için, yukarıya yönlendirilmi? aydınlatmalar kullanabilirsiniz.
Mümkün oldu?unca sarkıt de?il, tavana yakın aydınlatmalar kullanın. Böylece odanız ferah bir görünüme kavu?ur. Odanın bitimine do?ru ı?ık panelleri yaratmaya çalı?ın, böylece ı?ık o yöne baktı?ınızda gözünüzü alır ve odanız daha uzun görünür.
Mekanın daha yüksek tavanlı algılanması için, dikey ı?ık kolonları kullanın.
Avizeleri ya da sarkıt aydınlatmaları alçak asın. Daha sıcak ve konforlu bir atmosfer için, geni? ve yüksek tavanlı odalarda pek çok ı?ık havuzu yaratmalısınız.
Çok sayıda abajur ve ya lambader kullanabilirsiniz.
Asla ı?ı?ı tavana do?ru yansıtmayın.