Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

akilli arama
urun kategorileri
uyelik islemleri
indirimdeki urunler
(Boş)      
// Türkiye'de Küresel IsınmaTÜRKİYE AFRİKALA?ACAK

Bilimadamlarına göre küresel ısınma önlenemedi?i taktirde Türkiye 100 yıl içinde Kuzey Afrika’ya dönecek.

Ya?ı?lar azalınca, ba?ta GAP bölgesi olmak üzere, tüm nehirlerin ta?ıdı?ı su miktarı dü?ecek. Baraj göllerinin su seviyesi azalacak, hidroelektrik enerji üretimi ciddi oranda aksayacak.

Yüksek basınç ku?a?ının kuzeye kaymasıyla ülkemizde hakim olabilecek tropikale benzer bir iklim; düzensiz, ani ve ?iddetli ya?ı?lar, seller, hortum, kasırga, heyelan ve erozyona yol açacak. Kasırga ve fırtınaların tetikleyece?i seller can ve mal kaybına neden olacak.

Isınmayla birlikte denizlerimizdeki su akıntıları ve sıcaklık rejimleri de?i?ecek. Balıkların göç yolları bozulacak.

Kuru kesimlerde yüksek sıcaklıklarla birlikte orman yangınları ile tarımsal hastalık ve tarım zararlılarında büyük artı?lar görülecek.

Kavurucu sıcaklar ve kuraklık tarımsal ürünlerin hem çe?idinin hem de miktarının azalmasına neden olacak.

Yaz yerine bahar turizmi yapılacak. Güney bölgeleri, turizmi kuzeye kaptıracak. Akdeniz yerine Karadeniz öne çıkacak.

Kar ya?ı?ı giderek azalacak. Hatta kı? mevsimi ortadan kalkacak.

İklim de?i?iklikleri, göçlere neden olacak. Türkiye'de ya?ayanlar kuzeye yerle?meye çalı?acak.

Daha sık ve uzun süreli kuraklıklar olacak. Ara?tırmalara göre, 2030’da Türkiye’nin büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecek, sıcaklıklar 2-3 derece artacak. Deniz seviyesinin 2030’da 30, 2050-2100 arasında da azami 100 santimetre yükselmesi bekleniyor.

Denizlerin yükselmesinden kıyı kesimleri etkilenecek. Özellikle Sadullah Pa?a ve Amcazade Hüseyin Pa?a gibi bazı yalılar sular altında kalacak.

Deniz seviyesinde yükselmelerle birlikte kıyı ?eridi ve deltalardaki tarım alanları, plajlar ve yat limanları, kullanılamaz hale gelecek.

VAN GÖLÜ KURUYOR

Türkiye’de küresel ısınmanın birinci derecede etkisini gösterdi?i yer Van Gölü… Göl ve çevresinde yıllık ortalama sıcaklık 1 derece arttı ve Van Gölü kurumaya ba?ladı. Göldeki su seviyesi1994’te maksimum seviyeye ula?tı. 11 yıldır bu seviyeye ula?amaması küresel ısınmanın göstergesi… Küresel ısınma devam ettikçe su seviyesi azalmaya devam edecek.

Uydu görüntülerinden Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde tamamı kurumu? göletler saptandı.

KYOTO PROTOKOLÜ

Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim de?i?ikli?i konusunda mücadeleyi sa?layacak uluslarası tek çerçeve… Protokolü 141 ülke imzaladı. Protokol, ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 yılındaki seviyelere dü?ürmelerini gerekli kılıyor.

1997’de imzalanan protokol, 2005’te yürürlü?e girebildi. Çünkü, protokolün yürürlü?e girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990’daki emisyonlarının (atmosfere saldıkları karbon miktarı) dünyadaki toplam emisyonun yüzde 55’ini bulması gerekiyordu. Bu orana 8 yıl sonunda Rusya’nın katılımıyla ula?ılabildi.


Rakamlarla Küresel Isınma

Türkiye'nin, Birle?mi? Milletler'in (BM) son açıkladı?ı, ''İklim De?i?ikli?i Raporu''na göre, 1990-2004 yılları arasında yüzde 72.6 ile karbondioksit gazı salınımında dünyada en hızlı artı? kaydeden ülke oldu?u bildirildi.

Türkiye Erozyonla Mücadele A?açlandırma ve Do?al Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kaynak Geli?tirme ve Halkla İli?kiler Bölüm Ba?kanı Ye?im Beyla, yaptı?ı açıklamada, BM Hükümetler arası İklim De?i?ikli?i Paneli'nin, 6 yıllık çalı?ma sonucunda hazırlanan , ''İklim De?i?ikli?i Raporu''nu ?ubat ayı ba?ında açıkladı?ını anımsattı.

Raporun, küresel ısınmanın son 50 yılda yüzde 90 oranında insan eliyle yaratıldı?ını ve bu durumun daha asırlarca sürece?ini bilimsel olarak ortaya koydu?unu ifade eden Beyla, rapora göre Türkiye'nin 1990-2004 yılları arasında yüzde 72.6 ile karbondioksit gazı salınımında dünyada en hızlı artı? kaydeden ülke oldu?unun saptandı?ını vurguladı.

Beyla, Türkiye'nin, yıllık 294 milyon tonluk karbondioksit salınımıyla, ABD (5.5 milyar ton), Rusya (2.8 milyar ton) ve Japonya'nın (1.3 milyar ton) ilk 3 sırayı olu?turdu?u dünyada; en fazla karbondioksit gazı salan ülkeler arasında 13. sırada yer aldı?ını bildirdi.